باب دوم در اخلاق درویشان

باب دوم در اخلاق درویشان