شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب دوم در اخلاق درویشان

باب دوم در اخلاق درویشان