شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی

تقدیر و تشکر

سایت شعرگرام از سایت فرهنگی و ادبی ارزشمند گنجور به نشانی الکترونیکی ganjoor.net که گام مهمی در جهت انتشار و فراگیر شدن شعر و ادب پارسی در جامعه برداشته است و امکان استفاده از اشعار و انتشار آنها را برای سایر سایت ها فراهم نموده صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.