شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
الباب الاوّل: در توحید باری تعالی

الباب الاوّل: در توحید باری تعالی