التمثیل لابن الغافل والاب العاقل

التمثیل لابن الغافل والاب العاقل

به پسر شیخ گوکانی گفت
که ترا بهر کارهای نهفت
اندرین کوچه خانه ای باید
گر کلیدان به چپ بود شاید
ساز پیرایه در ره تجرید
هم سر از شرع و هم سر از توحید
اندرین منزل عنا و ضرر
چون مسافر درآی و زود گذر
بر درِ بوستان الاالله
برکش و نیست کن قبا و کلاه
نیست شود تا همو دهد به صواب
لمن الملک را سؤال و جواب