شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و هفتم: در نومیدی و به عجز معترف شدن

باب بیست و هفتم: در نومیدی و به عجز معترف شدن