شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
همه چیز و هیچ چیز

همه چیز و هیچ چیز