شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله

الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله