اندر بیان نسب آدمی من عرف نفسه فقد عرف ربه

اندر بیان نسب آدمی من عرف نفسه فقد عرف ربه

تو به قوت خلیفه ای به گهر
قوّت خویش را به فعل آور
آدمی را میان عقل و هوا
اختیارست شرح کرّمنا
آدمی را مدار خوار که غیب
جوهری شد میان رشتهٔ عیب
از عبیدان ورای پرده چرا
اختیار اختیار کرده ترا
تا تو از راه خشم و قلّاشی
یا ددی یا بهیمه ای باشی