شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر