باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع

باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع