باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق