شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق