شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند

آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند