آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند

آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند