شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۸
حمید مصدق
حمید مصدق( آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند )
77

بخش۸

افسوس
ا هنوز هم
گلهای کاکتوس
پشت دریچه های اتاق توست ؟
آه
ای روزهای خاطره
ای کاکتوسها
ایا هنوز هم دیوارهای کوچه آن خانه
از اشکهای هر شبه من
نمناک مانده است ؟
ایا هنوز هم
امید من به معجزه خاک مانده است ؟
افسوس
گلهای کاکتوس