شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۳
حمید مصدق
حمید مصدق( آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند )
66

بخش۳

ای مهربان من
من دوست دارمت
چون سبزه های دشت
چون برگ سبزرنگ درختان نارون
معیارهای تازه زیبایی
با قامت تو سنجیده می شود
زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست
با غربت غریب فراوانش
مانند شعر من
این شعر بی قرین
و این تفاخر از سر شوخی ست
نازنین