شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد

باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد