باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق

باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق