شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق

باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق