شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه