رباعی شمارهٔ ۶۵

رباعی شمارهٔ ۶۵

با معصیتم که کرده ای امن کنشت
با عاطفتت که می برد آب بهشت
دوزخ همه عافیت چو دلسوزی خصم
جنت همه زخم چون عشوهٔ زشت