شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۶۴
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی( رباعیها )
30

رباعی شمارهٔ ۶۴

دل دشمن شادی ست و در کار غم است
از عافیت آسوده و بیمار غم است
بیماری دل مایهٔ او، زردی ماست
رو زردی ما بهار گلزار غم است