رباعی شمارهٔ ۵۴

رباعی شمارهٔ ۵۴

هر کس که سرش نه در گریبان فناست
تا گردنش از فرق همه زخم جفاست
زآنروی که تا فوق گریبان عدم
آمد شد سیل غم و سنگ بلاست