شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۵
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی( رباعیها )
97

رباعی شمارهٔ ۳۵

معموری عقل فضلهٔ ویرانی ست
سرمایهٔ علم خاک بی سامانی ست
بازارچهٔ حیرت ما آبادان ست
کافتاده متاع و غایت ارزانی ست