رباعی شمارهٔ ۱۳

رباعی شمارهٔ ۱۳

شاها کرم تو قلزم مواج است
درویش تو اسکندر بی تاج است
منسوب به عالم نزول تو بود
آرام گهی که نام او معراج است