شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
از چه رو قبلهٔ فرهاد دل شیرین است
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
33

از چه رو قبلهٔ فرهاد دل شیرین است

آن که از روی بتان دزد دل و آئین است
بت پرستی است که تعظیم بتانش دین است
دل معشوق اگر قبلگه عاشق نیست
از چه رو قبلۀ فرهاد دل شیرین است ؟!
می گلگون و در آن عکس جمال ساقی
حرفی از دفتر اسرار دل خونین است
تا مرا ورد زبان مدحت و تحسین تو شد
دائماً خلق مرا ورد زبان تحسین است
سنگ بر جام می صاف مروّق مزنید
زان که آن جام پر از خون دل مسکین است
یار شمشیر کشید و سر یاران ببرید
بعد از آن گفت که آئین خدائی این است
پر پروانه و رخساره شمع مجلس
هر دو در سوز تو از خواستۀ دیرین است
هر کجا می نگرم من ز ازل تا به ابد
جمله ذرّات جهان جلوۀ شاه دین است
بر ( کمال ) این همه تهمت ز محبت نزنید
چون که او در همه احوال محبت بین است