شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
به قول پیر طریقت هنوز ناکام است
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
12

به قول پیر طریقت هنوز ناکام است

کسی که بادۀ عشقش همیشه در جام است
خداگو است نه در بند ننگ و نه نام است
هر آنچه زاهد خودبین بگویدت نپذیر
چرا که صوم و صلاتش چو دانه و دام است
بجز شراب محبت هر آنچه می نوشی
تو را شرنگ حماقت همیشه در کام است
هر آن که باده ننوشید از مروق خم
ز خون جام دل خویش دردی آشام است
به غیر دیدن روی نگار هر دو جهان
برای عاشق جانباز رنج و آلام است
بروی و موی نگارین هر آن که دوخته چشم
اسیر وحدت و کثرت ز روز تا شام است
کسی که پیر شد از عشق مرد در ره دوست
به قول پیر طریقت هنوز ناکام است
ز تیر طعنۀ حاسد دگر چه غم داری
تو را که لحظه به لحظه ز دوست اکرام است
به کوی عشق خدائی اگر بُرندت سر
دگر ز حضرت او به از این چه انعام است
مگو که یار ز لعلش سخن نمی گوید
تو را از او ز ره دل همیشه الهام است
فغان که رابطۀ عشق بی سر آغازی
میان عاشق و معشوق بی سرانجام است
اگر چه سوخت ( کمال ) از غمش ز آتش عشق
هنوز از نظر پختگان او خام است