شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
عمل ماست که خود منتقمی بر ما شد
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
3

عمل ماست که خود منتقمی بر ما شد

من ندانم که گنه ز آدم یا حوّا شد
دانم این را که مکافات عمل با ما شد
آدم و زوجه اش حوا ننمودند گناه
ترک اولائی ز آنان به جنان پیدا شد
انبیایند منزّه ز گناه و عصیان
چون که از جانب حق قسمتشان تقوی شد
نهی تَنْزِیْه شد از جانب حق بر آدم
کی بر او نهی عِقابی ز خدا اجرا شد
پس گنهکار ، نه آدم بد و نه زوجۀ او
عمل ماست که خود منتقمی بر ما شد
بدرود هر کسی آن تخم که خود کشت نمود
بدی و نیکی محصول ز عامل ها شد
آن که خیری ننمودست و طلب کرد جزا
به یقین نزد خداوند جهان رسوا شد
عمل ماست که چون جامۀ نازیبائی
بر تن ما همه دم جلوه کنان پیدا شد
از ازل بهر « کمال » و همه مخلوق خدا
لطف وجود و کرم از خالق بی همتا شد