شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
همچون دل من محرم اسرار خدا باش
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
2

همچون دل من محرم اسرار خدا باش

برعکس من ای عکس تو جاوید بجا باش
زین دار چو رفتم تو در این دار بلا باش
در منظر انظار بزی با رخ روشن
جاوید چو خضر نبی از آب بقا باش
آنگاه که گشتیم فراموش ز یاران
با چهرۀ بشّاش تو یادآور ما باش
هر کس که مرا از تو به ناچار بجوید
چون پیک خجسته پی خوشبوی صبا باش
هر کس که مرا از تو به ناچار بجوید
چون پیک خجسته پی خوشبوی صبا باش
لب بند ز گفتن ، بگشا چشم بصیرت
ناظر به جفا کاری این کهنه سرا باش
هر چیز که بینی به جهان از بد و ز نیک
همچون دل من محرم اسرار خدا باش
هرگز مکن از تلخی ایام شکایت
چون مردم حق خواه به تقدیر رضا باش
هر کس که شود ریش دلش از سفر من
از بهر دل ریش وی هر لحظه دوا باش
هر کس که نبیند ز دل خویش « کمالت »
با دیدۀ اغماض بدان چهره گشا باش