شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
منصوروار بر سر دار آرمیده ایم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
160

منصوروار بر سر دار آرمیده ایم

ما کیستیم ؟ بلبل محنت رسیده ایم
از سوز عشق سر به گریبان کشیده ایم
تا گل خضاب کرده رخش را ز خون ما
خونین جگر شراب شهادت چشیده ایم
از لعل گل چو صوت اَنَا الحَق شنیده شد
منصوروار بر سر دار آرمیده ایم
روی و ریای خلق چو دیدیم ناگزیر
در باغ دل به گوشۀ عزلت خزیده ایم
تا دیده ایم ساقی گل را به شوق و شور
جان داده ایم و بادۀ گلگون خریده ایم
بانک و فغان ما بربود است دل ز خلق
تا از زبان دل سخن گل شنیده ایم
چون زاغ را مزاحم خود دیده ایم پس
با نوک خویش جامۀ هستی دریده ایم
مستیم و بیخودیم و غزلخوان و پایکوب
تا از لبان گل می وحدت مکیده ایم
از بهر بوسه ای ز لب لعل گون گل
خاری به پای جان و تن خود خلیده ایم
ار شوق ژاله ای که عیان در رخ گل است
چون قطره های اشک ز حسرت چکیده ایم
از عشق روی سرخ گل اندام خویشتن
جای ترنج دست ز حیرت بریده ایم
در جام گل چو حافظ شیرین سخن ز شوق
ما در پیالۀ عکس رخ یار دیده ایم
تا قلب ما ز عشق رخ او شکسته شد
همچون ( کمال ) از قفس تن پریده ایم