شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
من نه بابم من پورم من منم
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
49

من نه بابم من پورم من منم

من نه نزدیکم نه دورم ، من منم
من نه بی زور و نه زورم من منم
من نه سیرت من نه صورت هیچگاه
من نه پیل و نه مورم من منم
من نه عالَم من نه آدم ای فقیر
من نه شرّ و من نه شورم من منم
من نه عاشق من نه عاقل در جهان
من نه روشن من نه کورم من منم
من نه روحم من نه جسمم از ازل
من نه بابم من نه پورم من منم
من نه زهرم من نه شهدم فی المثل
من نه ظلمت من نه نورم من منم
من نه جنت من نه نار دوزخم
من نه غلمان من نه حورم من منم
من نه لطفم من نه قهرم ای رفیق
من نه ماه و من نه حورم من منم
من نه آن و من نه اینم بی گمان
من نه سرخ و من نه بورم من منم
نه جلالم نه جمالم نه « کمال »
نه عفوّم نه عفورم من منم