شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
گلزار معنی روی نگار است
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
19

گلزار معنی روی نگار است

ای ساقی جان ، جان بی قرار است
هر دم چو منصور مشتاق داراست
زان بادۀ تلخ ، شیرین لبش کن
آن را که عمری در انتظار است
زان چشم مستت یک جرعه می ده
زیرا که آن می دفع خمار است
یاران بگوئید آن نوجوان را
کان پیر فرتوت در احتضار است
اکنون بدانید ای اهل عالم
گلزار معنی روی نگار است
بوی خوش عشق از جان جانم
خوشتر ز عطر و مشک تتار است
ای ماه رویان یاری نمائید
کاین بنده در بند، در بند یار است
مائیم و عشقش ، با نیمه جانی
کانهم به پایش بهر نثار است
ای شاه خوبان ، وی همدم دل
از سوز عشقت دل داغدار است
شاها « کمالت » از روی اخلاص
زین رطب و یا بس بس شرمسار است