شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
معشوق کیست غیر شعاع جمال عشق
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
12

معشوق کیست غیر شعاع جمال عشق

ما کیستیم مظهر روی نگار خویش
ما چیستیم پرتو انوار یار خویش
گر او من است من کیم این طرفه راز چیست ؟
چون من مباد کس شده حیران به کار خویش
با آن که موج چیز دیگر غیر بحر نیست
بحر از چه موج را ننهد در کنار خویش
با آن که برف چیز دیگر غیر آب نیست
آب از چه برف را نکند بی قرار خویش
جان پرور است وحدت خورشید و آفتاب
آنجا که جلوه می دهد از نور نار خویش
هر گه مرکبی خط و خالی رقم زدی
جز خود ندید چیز دیگر در دیار خویش
چون لاله کرد در دل خونین خود نظر
درخویشتن بدید دل داغدار خویش
می چیست ؟ غیر خون دل جام ، جام چیست
جز جام چشم ساقی گلگون عذار خویش
معشوق کیست ؟ غیر شعاع جمال عشق
عاشق که ؟ نیست هیچ به جز جان نثار خویش
تا عشق او طلوع نمود از دل ( کمال )
من نیز بی خودانه شدم شرمسار خویش