شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
درد را بر ضد درمان کرده اند
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
21

درد را بر ضد درمان کرده اند

جسم را از روح بنیان کرده اند
آب را در آب عطشان کرده اند
شکل را بی شکل از چشم درون
در دل عاشق نمایان کرده اند
جام را از جنس باده ساختند
باده را در جام پنهان کرده اند
بحر را در موج خود بنشانده اند
موج را در بحر رقصان کرده اند
کفر ایمان است و ایمان عین کفر
کفر را بر ضد ایمان کرده اند
خار و گل هستند خود از یک درخت
هر دو را با هم رقیبان کرده اند
نار اگر از آب می گردد خموش
آب را از نار جوشان کرده اند
گر چه اصل درد و درمان خود یکیست
درد را بر ضد درمان کرده اند
چون خدا ، هم ابتدا هم انتهاست
ابتدا را عین پایان کرده اند
بنگری گر یک دم از چشم « کمال »
آن یکی را این و این آن کرده اند