شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
خواندن خط جمال توکتاب است مرا
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
54

خواندن خط جمال توکتاب است مرا

نرگس مست تو دیدن می نابست مرا
نار عشقت سبب قلب کبابست مرا
تا تو در میکدۀ عشق شرابی داری
همه دم آرزوی شرب شرابست مرا
مردم از مرگ گریزند به هرسو شب و روز
عجب این است که بر مرگ شتابست مرا
برکش آن خنجر ابرو تو بزن بر دل من
کاین دل سنگ من آن طرفه حجابست مرا
سرخطی از خط حسنت بده ای مالک حسن
کاین بهین حجت هنگام حسابست مرا
غیر تو با که توان گفت که از بخت تباه
جلوۀ مونس جان درد و عذابست مرا
زاهد از بهر جنان ختم کند قرآن را
خواندن خط جمال تو کتابست مرا
ناصواب است اگر خوردن می پیش کسان
می گرفتند ز کفت کار صوابست مرا
ای که در حسن به سر حد نصاب آمده ای
غم و اندوه تو در حد نصابست مرا
تار زلفین تو ای همدم دل در شب تار
همه شب تا به سحر تار ربابست مرا
از ( کمال ) تو بود جمله کمالات ( کمال )
ای که از شوق رخت دیده پر آبست مرا