شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
این همه شی ء جورجور یکی است
حاج کمال مشکسار
حاج کمال مشکسار( غزلیات )
36

این همه شی ء جورجور یکی است

مظهر و مُظهر و ظهور یکی است
عابر و معبر و عبور یکی است
همه تکرار آن یکی باشد
یک و دو و سه و کرور یکی است
نور مه بیگمان ز خورشید است
ماه و خورشید و عین نور یکیاست
آب و دریا و موجها و حباب
همه در غیبت و ظهور یکی است
آب و یخ ، برف و شبنم و باران
نزد مردان بی غرور یکی است
غم و شادی و جنت و دوزخ
پیش مستان با شعور یکی است
نگری گر دمی به دیدۀ عشق
اصل کونین بی قصور یکی است
می نماید دو پیل و مور به رنگ
لیک بی رنگ پیل و مور یکی است
شکل ها گر بسازی از مومی
موم از شکل ها به دور یکی است
بنگری گر به باطن اشیاء
این همی شئی جور جور یکی است
اول و آخر و ظهور و بطونک
همه از دیدۀ فکور یکی است
الغرض فوق و تحت و نقص و ( کمال )
پیش مستان با سرور یکی است