با خویشتن نشستن در خود شکستن

با خویشتن نشستن در خود شکستن