شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
با خویشتن نشستن در خود شکستن

با خویشتن نشستن در خود شکستن