شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
بخش۲
حمید مصدق
حمید مصدق( با خویشتن نشستن در خود شکستن )
98

بخش۲

دیگر تبار تیره انسان برای زیست
محتاج قصه های دروغین خویش نیست
ما ذهن پاک کودک معصوم را
با قصه های جن و پری
و قصرهای نور
آلوده می کنیم
ایا هنوز هم
دلبسته کالسکه زرینی ؟
ایا هنوز هم
در خواب ناز قصر های طلایی را
می بینی ؟