شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
گل آفتاب گردان
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
85

گل آفتاب گردان

زیر این آسمان ابری
به معنای نامش فکر می کند
گل آفتابگردان!