شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
دو سال
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
84

دو سال

دو سال است که می دانم
بی قراری چیست
درد چیست
مهربانی چیست
دو سال است که می دانم
آواز چیست
راز چیست
چشم های تو شناسنامه مرا عوض کردند
امروز من دو ساله می شوم.