شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پرچم
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
87

پرچم

پیراهنت در باد تکان می خورد
این
تنها پرچمی ست که دوستش دارم