شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
از خاموشی

از خاموشی