باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد

باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد