شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد

باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد