باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد

باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد