شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و چهارم:درآنكه مرگ لازم وروی زمین خاك رفتگانست

باب بیست و چهارم:درآنكه مرگ لازم وروی زمین خاك رفتگانست