شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
113

شمارهٔ ۵۹

ای صدر جهان هرکه می کین تو خورد
از رنج خمارگشت با ناله و درد
گر شیر سیه بود به هنگام نبرد
شد عاقبت کار به حال سگ زرد