شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
104

شمارهٔ ۶۰

عشقت صنما به روی زردم دارد
وز کام و هوای خویش فردم دارد
این خود صنما قاعدهٔ بخت من است
با هر که وفا کنم به دردم دارد