شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
96

شمارهٔ ۵۸

ای از همه خسروان چو افریدون فرد
وز دولت تو رسیده بر گردون گَرد
ای گشته به دولت تو روزافزون مرد
ایزد به تو این جهان ا همه ا میمون کرد