شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۵۵

دلها همه در زلف تو آویخته باد
جانها همه از طبع تو آمیخته باد
هر شور که در جهان برانگیزد چرخ
آن شور ز جعد زلفت انگیخته باد