شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
67

شمارهٔ ۵۶

ایزد ملکا سعادت جم به تو داد
ملک همه شاهان مقدم به تو داد
چون تاج و سریر و تیغ و خاتم به تو داد
شاهی به تو ختم کرد و عالم به تو داد