شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
136

شمارهٔ ۲۸

با لشکر عشق تو مباهات خوش است
با حلقهٔ زلف تو مناجات خوش است
شطرنج که در عشق تو بازیم همی
ما برد نخواهیم که شَهمات خوش است