شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
114

شمارهٔ ۲۹

علم تو زعلم خضر و آصف بیش است
حلم تو زحلم مَعن وَاحنَف بیش است
از صاعقه شمشیر تو را تف بیش است
وز مورچه ترکان تو را صف بیش است