شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
112

شمارهٔ ۲۷

رخشنده چو مهرست ضمیری که تو راست
عالی چو سپهرست سریری که تو راست
فرمانده خلق است مشیری که تو راست
مخدوم جهان است وزیری که توراست